Copenhagen School of Design and Technology

da
Prior volumes

PBA i it-arkitektur

Studieordningens rammer

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven).

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (dog ikke for optometristuddannelsen).

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (kun optometristuddannelsen)

 • Uddannelsens formål, længde og niveau

  Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse konstruktions-, planlægnings- og implementeringsmæssige funktioner inden for it-arkitektur, hvor forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur forenes. Den uddannede kvalificeres til at kunne varetage opgaver i relation til planlægning, udvikling og implementering af it-løsninger fra fastlæggelse af de funktionelle krav over logisk og fysisk datamodellering til arbejde med brugeroplevelsen, programmering og it-arkitekturen i både den private og offentlige sektor.

  Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

  Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point, der omfatter:

  1) Uddannelseselementer med et samlet omfang på 160 ECTS-point, der tilrettelægges inden for uddannelsens faglige områder.

  2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

  3) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Fagområder

Uddannelseselementerne tilrettelægges inden for følgende fagområder, der samlet set omfatter 160 ECTS-point, og som er indbyrdes vægtet i forholdet 2:2:1.

1) Forretningsarkitektur: Fagområdet indeholder afdækning og udvikling af forretningsmuligheder gennem virksomhedens målbillede og forandringsledelse, design og modellering af forretningsprocesser, brugerrejsen og brugeroplevelser med fokus på informationsanalyse i forhold til kunderelationer. Fagområdet indeholder desuden projektstyring og implementeringsaktiviteter inden for digitalisering.

2) Informationssystemsarkitektur: Fagområdet indeholder systemudvikling, design, udvikling og kvalitetssikring af software og applikations- og systemarkitektur, herunder programmering af applikationer og distribuerede systemer ved anvendelse af forskellige programmeringssprog.

3) Teknologisk arkitektur: Fagområdet indeholder design, udvikling og kvalitetssikring af datainfrastruktur, herunder datamodeller, databasedesign, realisering, anvendelse og integration af databaser. Fagområdet indeholder desuden it-infrastruktur, herunder web- og cloudteknologi, systemintegration, vedligeholdelse af it-systemer, samt it-sikkerhed.

 • Uddannelsens læringsmål

  Viden
  Den uddannede har:

  • udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder i virksomheder og organisationers arbejde med it-arkitektur
  • udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder inden for forretnings-, informations- og teknologisk arkitektur
  • udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metoder om brugercentreret udvikling med fokus på brugeroplevelse
  • forståelse for praksis, anvendt teori og metode samt kan reflektere over professionen for it-arkitekters praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur samt teknologisk arkitektur


  Færdigheder
  Den uddannede kan:

  • anvende metoder og redskaber inden for forretningsarkitektur, informationssystemarkitektur og teknologisk arkitektur samt skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen for it-arkitekter herunder modellere forskellige dele af it-arkitekturer
  • anvende tidssvarende programmeringssprog til udvikling af software ved brug af algoritmer, mønstre og abstraktioner til at designe og programmere systemintegration i distribuerede miljøer
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for forretnings- og it-arkitekturer samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for forretnings- og it-arkitekturer til samarbejdspartnere og brugere


  Kompetencer
  Den uddannede kan:

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge inden for forretnings- og it-arkitekturer
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for forretnings-, informationssystem- og teknologisk arkitektur samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for it-arkitektur
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen for it-arkitektur
 • Optagelse på uddannelsen

  Optagelse på uddannelsen sker i henhold til reglerne i adgangsbekendtgørelsen.

  Der henvises til Kea.dk for nærmere bestemmelser om optagelse på Top Up uddannelser.

Oversigt over uddannelsen

 • Lokale fagelementer

  De lokale fagelementer på uddannelsen udgøres af valgfag. Se disse under 'Valgfag'.

 • Læringsmålene for praktikken og praktikkens længde

  Viden
  Den studerende har:
  • viden om og forståelse for den daglige drift i praktikvirksomheden samt i den pågældende opgavefunktion inden for it-arkitektur og kan reflektere over praktikvirksomhedens praksis og anvendelse af teori og metode

  Færdigheder
  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for it-arkitektur professionen i relation til praktikopholdet
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller relevante interessenter i relation til praktikopholdet
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og begrundede løsningsforslag i relation til praktikopholdet

  Kompetencer
  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praktikopholdets sammenhæng
  • kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til it-arkitektur professionen under praktikopholdet
  • selvstændigt og professionelt anvende viden, færdigheder og kompetencer opnået i løbet af uddannelsen til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig ansvar for relevante arbejdsopgavers udførelse.

  ECTS-omfang
  Praktikken har et omfang på 30 ECTS-point.

  Antal prøver
  Praktikken afsluttes med en prøve.

 • Regler for praktikkens gennemførsel

  Reglerne i dette afsnit gælder ikke for professionsbacheloruddannelsen i optometri. I stedet henvises til afsnittet i studieordningen for optometristuddannelsen om læringsmålene for praktikken og praktikkens længde.

  Praktikken er et obligatorisk uddannelseselement, og aktiv deltagelse er en forudsætning for at bestå praktikken. Nedenstående regler skal overholdes, hvis KEA skal vurdere, at praktikken er gennemført, jf. bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 5, stk. 2.

  Praktikkens længde er fastsat ovenfor.

  Arbejdstiden skal være 37 timer/uge. Praktikken skal være ulønnet.

  Kan du af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke være i praktik i 37 timer om ugen, kan du søge om dispensation til at være i praktik færre timer om dagen i en længere periode, så dit praktikforløb stadig har det fastsatte antal ECTS point.

  Du skal være mødt i praktikvirksomheden mindst 80 % af tiden, du er i praktik.

  På KEA er følgende praktikformer mulige:

  • Arbejdspladspraktik i Danmark eller i udlandet
  • Iværksætterpraktik i egen virksomhed

  Ved arbejdspladspraktik, skal den studerende have været fysisk til stede i virksomheden. Har praktikvirksomheden en politik om, at ansatte har mulighed for at arbejde hjemmefra, vil praktikanten også kunne gøre det – dog maksimalt to dage om ugen.

  Den studerende skal have deltaget i studierelevante arbejdsopgaver og indgået i et relevant fagligt miljø.

  Inden praktikstart skal du udfylde og indsende KEAs praktikkontrakt, og arbejdsindholdet skal godkendes som studierelevant af KEA.

  Praktikken er et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering.

  Ved arbejdspladspraktik skal der være en person ansat i praktikvirksomheden, som kan give dig relevant faglig sparring.

  Ved iværksætterpraktik i egen virksomhed, skal du selv finde en relevant, ekstern kontaktperson, der kan fungere som mentor.

  Studerende, som har valgt iværksætterpraktik i egen virksomhed, kan ikke tage studerende fra KEA i arbejdspladspraktik.

  Som studerende skal du selv tage intiativ til at kontakte potentielle praktikvirksomheder for at indgå en praktikaftale inden praktikperioden starter, men KEA støtter dig i praktiksøgningsprocessen.

  • Alle studerende får tildelt en praktikvejleder, som er en underviser fra uddannelsen, der kan hjælpe dig med fagspecifikke spørgsmål omkring praktikken
  • KEA har en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med praktiske spørgsmål omkring praktikken
  • KEA formidler praktikmuligheder på www.jobportal.kea.dk og på karrieremesser
  • Du kan tilmelde dig KEAs mentorordning. KEAs mentorer er KEA alumner i job, og de kan guide dig i forhold til din praktiksøgning
  • Du kan finde uddybende information om praktik og praktiksøgning på mit.kea.dk/praktik

  Praktikken afsluttes med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Internationalisering

 • Obligatorisk eksamenstilmelding

  Påbegyndelse af et semester er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Det er ikke muligt at afmelde sig prøver på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen, § 6, stk. 3.

Prøver på uddannelsen

1 Semester
2 Semester
3 Semester
4 Semester
5 Semester

Valgfagsprøve

Valgfag
30 ECTS
6 Semester

Praktik - Intern

Praktik
30 ECTS Kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, projekteksamen
7 Semester

Bachelorprojekt - Ekstern

Bachelorprojekt
20 ECTS Kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, projekteksamen
210 ECTS
fordelt på prøverne

 • Eksamensforudsætninger

  Eksamensforudsætninger - afleveringer, deltagelsespligt m.v.

  For at kunne deltage i en eksamen kan der være visse forudsætninger, der skal være opfyldt.
  En forudsætning kan være flere forskellige ting fx aflevering af en opgave, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.

  Manglende opfyldelse af en eksamensforudsætning betyder, at den studerende ikke kan deltage i eksamenen og at der er brugt et eksamensforsøg.

  Det skal fremgå af fagkataloget for hvert fag eller studieordningen, hvilke forudsætninger der er for det pågældende fag eller eksamen.

 • Afsluttende projekt

  Det afsluttende bachelorprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

  I bachelorprojektet skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for professionens praksis.

  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, normalt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

  Prøven i bachelorprojektet
  Bachelorprojektet afslutter uddannelsen, når alle forudgående prøver er bestået.

  ECTS-omfang
  Bachelorprojektet har et omfang på 20 ECTS-point.

  Prøveform
  Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Prøven er med ekstern censur, og der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for projektet og den mundtlige del.

 • Særlige prøvevilkår

  KEA tilbyder – efter ansøgning - særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, når det vurderes, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Ansøgning indgives senest 4 uger inden prøven.

  Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse.

 • Syge- og omprøver

  Sygeprøve

  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøve snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Dette vil fremgå af KEAs eksamenssystem.

  Hvis en studerende på grund af akut sygdom ikke kan deltage i en prøve eller aflevere sin opgave, skal den studerende straks og inden kl. 16 på dagen for prøven/afleveringsdagen, melde sig syg ved at udfylde en sygemeldingsblanket i KEAs blanketsystem. KEA skal derudover modtage en lægeerklæring som dokumentation for akut sygdom seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  En studerende der bliver akut syg under en prøves afvikling, skal også dokumentere, at vedkommende har været syg den pågældende dag. KEA skal have modtaget lægeerklæring seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  Ved længerevarende sygdom skal den studerende også have meddelt dette til KEA inden kl. 16 på dagen for prøven/afleveringsdagen. Dette gøres ligeledes i KEAs blanketsystem. Længerevarende sygdom skal også dokumenteres ved en lægeerklæring. KEA skal have modtaget lægeerklæring for længerevarende sygdom seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  Har den studerende ikke meldt sig syg inden for fristen, godtages meddelelsen ikke, og den studerende har brugt et prøveforsøg.

  Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende også brugt et eksamensforsøg.

  Den studerende afholder selv udgiften til lægeerklæring.

  Omprøver

  Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve.

  Ved mundtlige prøver baseret på skriftlige projekter vejleder eksaminator eller underviser om, hvorvidt den studerende bør gå til omprøve i samme projekt som i det første ordinære forsøg, eller om der bør udarbejdes et nyt projekt eller et tillæg til projektet. Vejledningen sker ud fra en vurdering af, om det skriftlige projekt virker fagligt stærkt nok til at den studerende vil kunne forsvare det mundtligt til en bestået karakter. Vejledningen har ingen indflydelse for karaktergivningen ved omprøven, og er ikke nogen garanti for, at den studerende består omprøven.

  Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes normalt i Wiseflow.

  Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap.

 • Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd

  Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

  Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven.

  Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra KEA i en kortere eller længere periode og/eller tildeles en advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen.

  Snyd er eksempelvis:

  1) plagierer, herunder genbruger egen tekst (selvplagiering) uden kildehenvisning og citationstegn, (plagiat – se www.stopplagiat.nu),

  2) forfalsker,

  3) fortier eller vildleder om egen indsats eller resultater,

  4) indgår i ikke-tilladt samarbejde,

  5) modtager eller forsøger at modtage hjælp under eksamen eller prøve, eller hjælper andre når der ikke er tale om en gruppeprøve,

  6) benytter ikke-tilladte hjælpemidler,

  7) uretmæssigt har opnået forudgående kendskab til eksamensopgaven,

  8) afgiver urigtige fremmødeoplysninger, eller

  9) forsøger at omgå, de-aktivere eller på anden måde hindre hensigten med uddannelsesinstitutionens anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer.

  Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at karakteren bortfalder, samt at den studerende har brugt et prøveforsøg.

   

  Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel.

Andre regler for uddannelsen

 • Merit

  Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

  Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.

  Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fagelement, uddannelsesdele og praktikdele.

  Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

  Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer.

  Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.

  Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

 • Udskrivning ved manglende studieaktivitet

  Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, således som det er tilrettelagt af KEA. Er der regler om mødepligt til dele af uddannelsesforløbet fremgår det af studieordningen. For uddannelser eller dele heraf, hvor der ikke er mødepligt foretages den løbede studiefremdriftskontrol af underviserne. Hvis underviserne mener, at den studerende ikke har deltaget i undervisningsaktiviteter i min. 2 uger eller har en anden begrundet formodning om, at de studerende ikke længere er aktiv, så sendes en meddelelse ud fra studieadministrationen til den studerende med forespørgsel om hvor vidt den studerende fortsat er aktiv på studiet. Hvis den studerende ikke inden for en tidsfrist på en uge bekræfter at vedkommende fortsat er studieaktiv, sendes endnu en meddelelse fra studieadministrationen til den studerende med en forespørgsel
  om den studerende er studieaktiv. Hvis den studerende heller ikke indenfor tidsfrist på en uge bekræfter at vedkommende er studieaktiv, så meldes den studerende ud fra uddannelsen idet det antages at den studerende ikke længere er aktiv på uddannelsen grundet den studerendes vedvarende passivitet. Studerende der har fået bevilliget orlov eller på anden måde er fraværende med gyldig grund er ikke omfattet af ovenstående.

  Indskrivningen på uddannelsen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve inden for en sammenhængende periode på mindst 1 år.

 • Dispensation

  KEA kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af KEA eller i fællesskab med de øvrige udbydere af uddannelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

 • Klage over eksamen

  Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 11, i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

  Hvornår skal du klage? Klager over eksamensforløb og karaktergivning skal indsendes senest 14 dage efter at bedømmelsen (karakteren) er blevet meddelt eller offentliggjort.

  Hvordan skal du klage? Du skal indgive en klage til KEA på klage@kea.dk.

  Hvad kan du klage over? Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen (karakteren).

  Hvad kan du få ud af at klage? Hvis du får medhold i din klage, vil du få tilbudt en ny bedømmelse (ved skriftlige prøver) eller en omprøve (ved mundtlige prøver). Din karakter kan ikke blive ændret administrativt. Din karakter bliver kun ændret hvis de nye eksaminatorer giver en anden karakter efter deres faglige bedømmelse. Den ændrede karakter kan være højere eller lavere end den oprindelige karakter.

  Hvem behandler klagen? Klager behandles normalt af KEA Kvalitet. Undtaget er dog klager over prøvegrundlaget, hvis prøven er udstedt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I disse tilfælde videresendes klagen til Styrelsen sammen med KEAs udtalelse.