Copenhagen School of Design and Technology

da
Prior volumes

Multimediedesigner (EAK inden for digitale medier)

Studieordningens rammer

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven).

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (dog ikke for optometristuddannelsen).

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (kun optometristuddannelsen)

 • Uddannelsens formål, længde og niveau

  Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der er normeret til 120 ECTS point svarende til 2 studieår og er indplaceret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser.

  Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre digitale medieopgaver samt til at medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af digitale medieproduktioner.

  Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, der omfatter:

  1) Uddannelseselementer med et samlet omfang på 90 ECTS-point, der tilrettelægges inden for uddannelsens faglige områder.

  2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

  3) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Fagområder

Uddannelseselementerne tilrettelægges inden for følgende fagområder, der samlet set omfatter 90 ECTS-point, og som er indbyrdes vægtet i forholdet 6:2:2:1:1.

1) Brugergrænseflader: Fagområdet indeholder design, udvikling, realisering og vedligeholdelse af digitale brugergrænseflader. Der fokuseres på udviklingsprocessen med udgangspunkt i relevante metoder, principper og teknologier.

2) Brugeroplevelser: Fagområdet indeholder design og udvikling af digitale brugeroplevelser med fokus på indsamling og anvendelse af relevante data, brugerforståelse, brugerens samspil med digitale medieproduktioner, samt evaluering og test af løsninger.

3) Indhold: Fagområdet indeholder planlægning, organisering og produktion af indhold til digitale medieproduktioner, herunder forståelse af digitale medier, relevante typer af indhold samt formidling og anvendelse af data.

4) Forretning: Fagområdet indeholder forståelse af virksomheden som forretning, dataforståelse, og multimediedesignerens roller og funktioner i værdikæden.

5) Teknologi: Fagområdet indeholder forståelse og udforskning af relevante teknologier og digitale tendenser med relevans for multimediedesignerens virke.

 • Uddannelsens læringsmål

   

  Viden
  Den uddannede har:

  •  viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning, realisering og styring af digitale medieopgaver samt implementering, administration og vedligeholdelse af digitale medieproduktioner
  • forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for digitale medier.


  Færdigheder

  Den uddannede kan:

  • anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning realisering og styring af digitale medieopgaver samt kan anvende de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for digitale medier
  • vurdere praksisnære problemstillinger inden for digitale medier samt opstille og vælge løsningsmuligheder
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for digitale medier til samarbejdspartnere og brugere.


  Kompetencer

  Den uddannede kan:

  • varetage udviklingsorienterede situationer herunder varetage analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af digitale medieopgaver samt være innovativ ved tilpasningen af digitale medieløsninger til erhvervsmæssige vilkår
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for digitale medier
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for digitale medier i forbindelse med implementering, administration og vedligeholdelse med en professionel tilgang.
 • Optagelse på uddannelsen

  Optagelse på uddannelsen sker i henhold til reglerne i adgangsbekendtgørelsen.

  Der henvises til Kea.dk for nærmere bestemmelser om optagelse på Top Up uddannelser.

Oversigt over uddannelsen

 • Lokale fagelementer

  De lokale fagelementer udbydes på KEA i form af valgfag. Hvert valgfag er normeret til 30 ECTS point. Valgfagene afsluttes hver især med en prøve.

 • Læringsmålene for praktikken og praktikkens længde

  Læringsmålene for praktikken er:

  Viden
  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for:

  •  de krav og forventninger virksomhederne har til multimediedesignerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet
  •  erhvervets og fagområdets anvendelse af teori, metode og redskaber i forhold til praksis.


  Færdigheder
  Den studerende kan:

  • anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  • vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  • formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag.


  Kompetencer
  Den studerende kan:

  • varetage udviklingsorienterede praktiske og faglige forhold i forhold til erhvervet
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  • varetage strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
    

  Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point.

 • Regler for praktikkens gennemførsel

  Reglerne i dette afsnit gælder ikke for professionsbacheloruddannelsen i optometri. I stedet henvises til afsnittet i studieordningen for optometristuddannelsen om læringsmålene for praktikken og praktikkens længde.

  Praktikken er et obligatorisk uddannelseselement, og aktiv deltagelse er en forudsætning for at bestå praktikken. Nedenstående regler skal overholdes, hvis KEA skal vurdere, at praktikken er gennemført, jf. bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, § 5, stk. 2.

  Praktikkens længde er fastsat ovenfor.

  Arbejdstiden skal være 37 timer/uge. Praktikken skal være ulønnet.

  Kan du af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke være i praktik i 37 timer om ugen, kan du søge om dispensation til at være i praktik færre timer om dagen i en længere periode, så dit praktikforløb stadig har det fastsatte antal ECTS point.

  Du skal være mødt i praktikvirksomheden mindst 80 % af tiden, du er i praktik.

  På KEA er følgende praktikformer mulige:

  • Arbejdspladspraktik i Danmark eller i udlandet
  • Iværksætterpraktik i egen virksomhed

  Ved arbejdspladspraktik, skal den studerende have været fysisk til stede i virksomheden. Har praktikvirksomheden en politik om, at ansatte har mulighed for at arbejde hjemmefra, vil praktikanten også kunne gøre det – dog maksimalt to dage om ugen.

  Den studerende skal have deltaget i studierelevante arbejdsopgaver og indgået i et relevant fagligt miljø.

  Inden praktikstart skal du udfylde og indsende KEAs praktikkontrakt, og arbejdsindholdet skal godkendes som studierelevant af KEA.

  Praktikken er et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering.

  Ved arbejdspladspraktik skal der være en person ansat i praktikvirksomheden, som kan give dig relevant faglig sparring.

  Ved iværksætterpraktik i egen virksomhed, skal du selv finde en relevant, ekstern kontaktperson, der kan fungere som mentor.

  Studerende, som har valgt iværksætterpraktik i egen virksomhed, kan ikke tage studerende fra KEA i arbejdspladspraktik.

  Som studerende skal du selv tage intiativ til at kontakte potentielle praktikvirksomheder for at indgå en praktikaftale inden praktikperioden starter, men KEA støtter dig i praktiksøgningsprocessen.

  • Alle studerende får tildelt en praktikvejleder, som er en underviser fra uddannelsen, der kan hjælpe dig med fagspecifikke spørgsmål omkring praktikken
  • KEA har en praktikkoordinator, der kan hjælpe dig med praktiske spørgsmål omkring praktikken
  • KEA formidler praktikmuligheder på www.jobportal.kea.dk og på karrieremesser
  • Du kan tilmelde dig KEAs mentorordning. KEAs mentorer er KEA alumner i job, og de kan guide dig i forhold til din praktiksøgning
  • Du kan finde uddybende information om praktik og praktiksøgning på mit.kea.dk/praktik

  Praktikken afsluttes med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

 • Undervisnings- og arbejdsformer

  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser, større projektarbejder og ikke mindst vejledning. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

  Der vil i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

  I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, undervisning i iværksætterkultur, miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

  Praksisorienteret læring

  Undervisningen er tværfaglig og praksisorienteret. Den foregår primært i et åbent læringsmiljø som erstatter den traditionelle klasserumsundervisning. Læringsmiljøet er designet til at være fleksibelt, så undervisere og studerende kan mødes formelt og uformelt i forbindelse med tværfaglig problemløsning i projekter og opgaver for offentlige og private organisationer. 

  Faglig progression

  Uddannelsen er opbygget omkring fem fagområder, som yderligere opdelt i en række delemner med hver deres læringsmål.  Fagområderne, fagelementerne og læringsmålene er fordelt nationalt på to obligatoriske semestre, hvilket sikrer fælles faglig progression og kompleksitet. Specialisering af den studerendes jobprofil finder sted i forbindelse med det lokale fagelement, de forskellige valgfag på 3. semester. Praktikopholdet på 4. semester sikrer, at de studerende opnår viden om professionen i praksis og lærer, hvordan man løser praktiske problemstillinger. Det afsluttende projekt på 4. semester perspektiverer specialisering og praktik ved at den studerende behandler et praktisk problem ved anvendelse af akademisk teori og metode.

  Projektarbejde

  Skolen vægter projektarbejdsformen, erhvervskontakten samt anvendelsen af de nyeste teknologier meget højt. Med den projektorganiserede arbejdsform får den studerende vigtige erfaringer med gruppesamarbejde og gennem det problemorienterede studiemiljø opnås erfaring med problemformulering og problemløsninger. Derfor er proces og metode til stadighed en vigtig del af læringsmiljøet og tillige en del af vurderingsgrundlaget ved prøver og eksamen.

  Motivation

  En vigtig forudsætning for gennemførelsen af studiet er den enkelte studerendes aktive deltagelse i undervisning, projektarbejde og vejledningssamtaler. Det forventes, at den studerende tager medansvar for eget læringsforløb, hvilket kræver motivation og engagement, selvstændighed, initiativrigdom samt kritisk stillingtagen. Dette er nødvendigt for at kunne deltage aktivt i tilrettelægningen af sit eget arbejde - ikke mindst under projektforløbene.

  Læsning af tekster på fremmedsprog

  Et eller flere fag, toninger eller dele heraf kan blive undervist på engelsk. Der kan endvidere forekomme tekster, opgaver og oplæg på engelsk. Niveauet svarer til engelsk på C-niveau svarende til adgangskravet på uddannelsen

Internationalisering

KEA støtter den studerende i at finde uddannelsestilbud hos udenlandske udbydere der ækvivalerer læringsmålene for multimediedesigneruddannelsen.

Uddannelse i udlandet

KEA kan godkende, at beståede fagelementer eller dele heraf efter denne studieordning bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende fagelementer eller dele heraf i denne studieordning. Hvis det pågældende fagelement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i denne studieordning, overføres karakteren.

KEA kan godkende, at beståede fagelementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for fagelementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses fagelementer for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som ”bestået”.

Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb

Efter at have bestået 1. semester prøven kan de studerende vælge helt eller delvist at gennemføre deres studier i udlandet. KEA tilbyder en række internationaliseringsmuligheder, herunder praktikopholdet på 4. semester. Oplysninger om partnerinstitutioner, internationale praktikophold, meritoverførsel og procedurer offentliggøres løbende af KEA.

 • Obligatorisk eksamenstilmelding

  Påbegyndelse af et semester er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Det er ikke muligt at afmelde sig prøver på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen, § 6, stk. 3.

Prøver på uddannelsen

Studerende, der er påbegyndt et semester, kan ikke framelde sig semesterets prøver. Alle uddannelsens prøver skal bestås med mindst karakteren 02

Alle fagelementer afsluttes med en prøve, der bedømmes ved brug af 7-trins skalaen. 

Alle prøver skal være bestået, før den studerende kan gå videre til afsluttende eksamen på 4. semester

Bundne forudsætninger - deltagelsespligt og aflevering

Der er ikke mødepligt på uddannelsen, men afleveringen af visse opgaver kan være en (bunden) forudsætning for at få lov til at gå op til prøven. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende. KEA stiller krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres for, at den studerende kan deltage i 1., 2. og 3. semesters eksamen. De nærmere krav til afleveringer samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på læringsplatformen for Multimediedesigner ved semesterstart. En aflevering som ikke opfylder de formelle krav vil blive afvist.

1 Semester

1.semester prøve - intern

Multimedieproduktion 1
30 ECTS Kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, projekteksamen
2 Semester

2.semester prøve - ekstern

Multimedieproduktion 2
30 ECTS Kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, projekteksamen
3 Semester

3.semester prøve - intern

Valgfag
30 ECTS Valgfrihed mellem forskellige prøveformer
4 Semester

Praktikprøve - intern

Praktik
15 ECTS Skriftlig eksamen

Afsluttende eksamensprojekt - ekstern

Afsluttende projekt
15 ECTS Kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, projekteksamen
120 ECTS
fordelt på prøverne

 • Eksamensforudsætninger

  Eksamensforudsætninger - afleveringer, deltagelsespligt m.v.

  For at kunne deltage i en eksamen kan der være visse forudsætninger, der skal være opfyldt.
  En forudsætning kan være flere forskellige ting fx aflevering af en opgave, en præsentation, deltagelse i undervisning m.m.

  Manglende opfyldelse af en eksamensforudsætning betyder, at den studerende ikke kan deltage i eksamenen og at der er brugt et eksamensforsøg.

  Det skal fremgå af fagkataloget for hvert fag eller studieordningen, hvilke forudsætninger der er for det pågældende fag eller eksamen.

 • Studiestartprøven

  KEA afholder for multimediedesigneruddannelsen en studiestartsprøve. Studerende på multimediedesigneruddannelsen skal deltage i og bestå studiestartprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen.

  Studiestartprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på uddannelsen. Prøven er en lettere faglig prøve i de grundlæggende elementer fra de første ca 7-8 ugers undervisningsforløb. Studiestartprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start, og resultatet meddeles den studerende senest to uger efter prøvens afholdelse.

  Studiestartprøven har intern bedømmelse og bedømmes med "Bestået" eller "Ikke bestået". Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en (og kun en) omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har derfor i alt to forsøg til at bestå studiestartprøven.

  Studerende, der ikke består studiestartprøven på et af de 2 forsøg, vil blive udskrevet fra uddannelsen.

 • Førsteårsprøven

  Førsteårsprøven består af 1. semester prøven og 2. semester prøven. Begge prøver skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen.

 • Afsluttende projekt

  Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse.

  Problemstillingen, der skal være central for multimedieprofessionen, formuleres af den studerende i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. KEA skal godkende problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital multimedieproduktion.

  Det afsluttende eksamensprojekt må have et omfang på maksimalt 30 normalsider for 1 studerende + 10 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det maksimale antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter.

  Kravene til rapport, præsentation og produkt(er) er beskrevet i 4. semester guide for afsluttende projekt, som er tilgængelig på læringsplatformen for Multimediedesigner. Projektbeskrivelsen definerer gruppestørrelse, omfanget af produkt(er) og procesdokumentation samt afleveringsfrister og -krav. Projektbeskrivelsen gøres tilgængelig for studerende samt undervisere og censorer.

  Den studerende kan vælge at udarbejde opgaven individuelt og uanset om den afsluttende opgave er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, vælge at blive eksamineret individuelt.

  Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.

  Aflevering

  En fungerende digital prototype og en en dokumentationsrapport på maksimalt 48000 anslag (svarende til 20 normalsider) + 24000 anslag (svarende til 10 normalsider) pr. gruppemedlem.

  1 studerende må maksimalt aflevere 72000 anslag (svarende til 30 normalsider).

  En gruppe på 2 studerende må maksimalt aflevere 96000 anslag (svarende til 40 normalsider).

  En gruppe på 3 studerende må maksimalt aflevere 120000 anslag (svarende til 50 normalsider).

  En side er defineret som 2400 anslag. Som anslag tæller alle tegn inklusive mellemrum og fodnoter. 

  En dokumentationsrapport skal som minimum bestå af en forside med navn(e) på gruppemedlemmer, vejleder og et link til den digitale løsning, indholdsfortegnelse, en problemstilling, en besvarelse, en konklusion og en litteraturliste. 

  Litteraturliste og referencer følger Harvard metoden.

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med som anslag.

  Vær opmærksom på, at bilag er uden for bedømmelse - dvs. at alt hvad der skal bedømmes, skal være inkluderet i rapporten

  Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå.

  Læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau (læringsmål) er opnået. Se læringsmål for uddannelsen under 'Uddannelsens læringsmål 'ovenfor.

  Bedømmelse

  Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen.

  Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

  Prøven

  Prøven er med ekstern censur og dækker de læringsmål, som en multimediedesigner skal tilegne sig i løbet af uddannelsen. 

  Prøven består af

  • Præsentation
  • Eksamination
  • Votering og meddelelse af karakterer.

  De specifikke oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner og tilgår censor.

  Hvad betyder formulerings- og staveevner for bedømmelsen?

  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Hvis projektet er præget af mange væsentlige stave- og formuleringsfejl, kan dette medføre et fradrag i karakteren svarende til et trin, eksempelvis fra karakteren 7 til karakteren 4.

 • Særlige prøvevilkår

  KEA tilbyder – efter ansøgning - særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, når det vurderes, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Ansøgning indgives senest 4 uger inden prøven.

  Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse.

 • Syge- og omprøver

  Sygeprøve

  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøve snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Dette vil fremgå af KEAs eksamenssystem.

  Hvis en studerende på grund af akut sygdom ikke kan deltage i en prøve eller aflevere sin opgave, skal den studerende straks og inden kl. 16 på dagen for prøven/afleveringsdagen, melde sig syg ved at udfylde en sygemeldingsblanket i KEAs blanketsystem. KEA skal derudover modtage en lægeerklæring som dokumentation for akut sygdom seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  En studerende der bliver akut syg under en prøves afvikling, skal også dokumentere, at vedkommende har været syg den pågældende dag. KEA skal have modtaget lægeerklæring seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  Ved længerevarende sygdom skal den studerende også have meddelt dette til KEA inden kl. 16 på dagen for prøven/afleveringsdagen. Dette gøres ligeledes i KEAs blanketsystem. Længerevarende sygdom skal også dokumenteres ved en lægeerklæring. KEA skal have modtaget lægeerklæring for længerevarende sygdom seneste fem hverdage efter prøvens afholdelse/afleveringsfristen for opgaven.

  Har den studerende ikke meldt sig syg inden for fristen, godtages meddelelsen ikke, og den studerende har brugt et prøveforsøg.

  Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende også brugt et eksamensforsøg.

  Den studerende afholder selv udgiften til lægeerklæring.

  Omprøver

  Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve, så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve.

  Ved mundtlige prøver baseret på skriftlige projekter vejleder eksaminator eller underviser om, hvorvidt den studerende bør gå til omprøve i samme projekt som i det første ordinære forsøg, eller om der bør udarbejdes et nyt projekt eller et tillæg til projektet. Vejledningen sker ud fra en vurdering af, om det skriftlige projekt virker fagligt stærkt nok til at den studerende vil kunne forsvare det mundtligt til en bestået karakter. Vejledningen har ingen indflydelse for karaktergivningen ved omprøven, og er ikke nogen garanti for, at den studerende består omprøven.

  Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes normalt i Wiseflow.

  Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap.

 • Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd

  Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

  Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven.

  Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra KEA i en kortere eller længere periode og/eller tildeles en advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen.

  Snyd er eksempelvis:

  1) plagierer, herunder genbruger egen tekst (selvplagiering) uden kildehenvisning og citationstegn, (plagiat – se www.stopplagiat.nu),

  2) forfalsker,

  3) fortier eller vildleder om egen indsats eller resultater,

  4) indgår i ikke-tilladt samarbejde,

  5) modtager eller forsøger at modtage hjælp under eksamen eller prøve, eller hjælper andre når der ikke er tale om en gruppeprøve,

  6) benytter ikke-tilladte hjælpemidler,

  7) uretmæssigt har opnået forudgående kendskab til eksamensopgaven,

  8) afgiver urigtige fremmødeoplysninger, eller

  9) forsøger at omgå, de-aktivere eller på anden måde hindre hensigten med uddannelsesinstitutionens anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer.

  Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at karakteren bortfalder, samt at den studerende har brugt et prøveforsøg.

   

  Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel.

Andre regler for uddannelsen

Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet efter regler fastsat i studieordningen.

 • Regler om mødepligt

  Der er ikke fastsat regler om mødepligt, men regler og kriterier for studieaktivitet

 • Merit

  Beståede fagelementer ækvivalerer de tilsvarende fagelementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

  Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte fagelementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte fagelementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering

  Meritaftaler for fag, omfattet af studieordningens fællesdel

  Beståede fagelementer ækvivalerer de tilsvarende fagselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.

  Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte fagelementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.

  Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte fagelementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.

  Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

  Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte fagelementer.

  Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.

  Ved godkendelse efter ovenstående anses fagelementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

 • Kriterier for vurdering af studieaktivitet

  Den studerende skal tage aktivt del i studieaktiviteter, obligatoriske projekter og opgaver, prøver og eksamener i henhold til de betingelser, der er beskrevet i denne studieordning og i gældende love og bekendtgørelser. KEA, Københavns Erhvervsakademi, vil løbende evaluere den studerendes aktivitet.

  For at blive betragtet som aktiv, skal den studerende deltage i

  • Projektopstartsmøder
  • Obligatoriske møder med vejleder/underviser
  • Projektarbejde, herunder afleveringer på læringsplatformen for Multimediedesigner
  • Projektpræsentationer og -evalueringer
  • Prøver og eksamener som beskrevet i denne studieordning
  • En række obligatoriske opgaver hvert semester. Den studerende skal have disse opgaver godkendt for at kunne blive tilmeldt prøver i det pågældende semester.

  Studerende, som ikke kan deltage i studieaktiviteter på grund af dokumenteret sygdom eller andre acceptable årsager, skal omgående kontakte administrationen for Multimediedesigner. Administrationen vil informere den studerende om de nødvendige procedurer, herunder tilvejebringelse af lægeattest. Den studerende skal selv afholde eventuelle udgifter i forbindelse med denne dokumentation.

  Udskrivning ved manglende studieaktivitet

  Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

 • Udskrivning ved manglende studieaktivitet

  Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, således som det er tilrettelagt af KEA. Er der regler om mødepligt til dele af uddannelsesforløbet fremgår det af studieordningen. For uddannelser eller dele heraf, hvor der ikke er mødepligt foretages den løbede studiefremdriftskontrol af underviserne. Hvis underviserne mener, at den studerende ikke har deltaget i undervisningsaktiviteter i min. 2 uger eller har en anden begrundet formodning om, at de studerende ikke længere er aktiv, så sendes en meddelelse ud fra studieadministrationen til den studerende med forespørgsel om hvor vidt den studerende fortsat er aktiv på studiet. Hvis den studerende ikke inden for en tidsfrist på en uge bekræfter at vedkommende fortsat er studieaktiv, sendes endnu en meddelelse fra studieadministrationen til den studerende med en forespørgsel
  om den studerende er studieaktiv. Hvis den studerende heller ikke indenfor tidsfrist på en uge bekræfter at vedkommende er studieaktiv, så meldes den studerende ud fra uddannelsen idet det antages at den studerende ikke længere er aktiv på uddannelsen grundet den studerendes vedvarende passivitet. Studerende der har fået bevilliget orlov eller på anden måde er fraværende med gyldig grund er ikke omfattet af ovenstående.

  Indskrivningen på uddannelsen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve inden for en sammenhængende periode på mindst 1 år.

 • Dispensation

  KEA kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af KEA eller i fællesskab med de øvrige udbydere af uddannelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

 • Klage over eksamen

  Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 11, i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).

  Hvornår skal du klage? Klager over eksamensforløb og karaktergivning skal indsendes senest 14 dage efter at bedømmelsen (karakteren) er blevet meddelt eller offentliggjort.

  Hvordan skal du klage? Du skal indgive en klage til KEA på klage@kea.dk.

  Hvad kan du klage over? Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen (karakteren).

  Hvad kan du få ud af at klage? Hvis du får medhold i din klage, vil du få tilbudt en ny bedømmelse (ved skriftlige prøver) eller en omprøve (ved mundtlige prøver). Din karakter kan ikke blive ændret administrativt. Din karakter bliver kun ændret hvis de nye eksaminatorer giver en anden karakter efter deres faglige bedømmelse. Den ændrede karakter kan være højere eller lavere end den oprindelige karakter.

  Hvem behandler klagen? Klager behandles normalt af KEA Kvalitet. Undtaget er dog klager over prøvegrundlaget, hvis prøven er udstedt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I disse tilfælde videresendes klagen til Styrelsen sammen med KEAs udtalelse.

Den nationale del af studieordningen

Denne studieordning er baseret på den nationale studieordning for Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design.
Download den nationale del af studieordningen